Regulamin konkursu fotograficznego "Gotuję z Polgastro"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą INTER ARMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudawie przy ul. Krakowskiej 60, kod pocztowy: 32 – 064 Rudawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000427604, REGON: 356689112, NIP: 6762235733 (dalej: „Spółka” lub „Organizator”).

Definicje:

a) Regulamin – niniejszy Regulamin

b) Konkurs – konkurs opisany w Regulaminie.

c) Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie www.polgastro.pl.

d) Fanpage– strona Organizatora na Facebook-u:

 https://www.facebook.com/pages/Polgastropl/846676082029483 

e) Produkty – produkty oferowane przez Sklep.

f) Zakup produktu – zawarcie ważnej umowy sprzedaży Produktu za pośrednictwem Sklepu, dokonanie zapłaty za Produkt w okresie trwania Konkursu i nieodstąpienie od zawartej umowy sprzedaży.

g) Zdjęcia – zdjęcia Produktów nadsyłane przez Uczestników zgodnie z Regulaminem.

h) Praca Konkursowa od 1 do 5 pięciu fotografii.

i) Formularz Zgłoszeniowy – załącznik do Regulaminu.

j) Uczestnik – przedsiębiorca, który wyraził zgodę na warunki Regulaminu, Zakupił Produkty w Sklepie w terminie określonym w Regulaminie, przesłał w sposób opisany w Regulaminie Formularz Zgłoszeniowy oraz Pracę Konkursową.

2. Konkurs organizowany jest na Fanpage-u.

3. Zdjęcia publikowane będą na Fanpageu-u oraz stronie www.polgastro.pl

4. Przedmiotem Konkursu są Prace Konkursowe przesyłane przez Uczestników.

5. Uczestnik odpowiada za prawdziwość i kompletność podanych Organizatorowi danych i informacji w Formularzu Zgłoszeniowym.

6. Konkurs jest skierowany jest wyłącznie do uczestników, którzy Zakupili Produkty w Sklepie w okresie trwania Konkursu, na łączną kwotę, co najmniej 1000 zł netto.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób związany z serwisem Facebook, ani przez niego wspierany, sponsorowany lub przeprowadzany.

8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę i zobowiązuje się przestrzegać regulaminu Facebook, znajdującego pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms

9. Uczestnik udziela zgodę na dostęp Aplikacji Konkursowej na Fanpage-u Organizatora do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook.

10. Uczestnik w pełni zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem.

11. Regulamin dostępny jest na stronie www.polgastro.pl oraz na Fanpage-u.

 

§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 27 lipca 2015 r. i trwa do dnia 30 września 2015 r.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 14 października 2015 r.
 3. Wyniki Konkursu oraz miejsce i czas wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej Spółki www.polgastro.pl oraz Fanpage-u w terminie do dnia 21 października 2015 r.
 4. W przypadku, jeżeli Uczestnik nie zgłosi się po odbiór nagrody w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora traci prawo do otrzymania nagrody.

 

§ 3 UCZESTNICY

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy mający siedzibę na terytorium Polski, którzy Zakupili w Sklepie Produkty w okresie od dnia 01 stycznia 2015r do dnia 30 września 2015 r. oraz wyrazili zgodę na treść Regulaminu i przesłali Organizatorowi Formularz Zgłoszeniowy i Prace konkursową w terminie do dnia 30 września 2015 r. do godz. 23:59.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
 3. Z Konkursu wyłączone są osoby, które z jakichkolwiek przyczyn odstąpiły od umowy sprzedaży Produktu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu stanowi jednocześnie rezygnacje Uczestnika z prawa do odbioru nagrody na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączone są osoby uprawnione do reprezentowania Spółki oraz pracownicy Spółki.

 

§ 4 TEMAT KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii (Zdjęcie) sprzętu gastronomicznego oferowanego przez Sklep (Produktów).
 2. Celem Konkursu (Temat Konkursu) jest uchwycenie za pomocą technik fotograficznych walorów estetycznych sprzętu gastronomicznego oferowanego przez Sklep (Produktów).
 3. Technika wykonania Zdjęć jest dowolna.

 

§ 5 ZGŁOSZENIA – WYMOGI FORMALNE ORAZ NADSYŁANIE PRAC

 1. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną Pracę Konkursową.
 2. Jako jedną Pracę Konkursową rozumie się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) fotografii Produktów, do których Uczestnika posiada prawa autorskie, uprawniające go do zgłoszenia ich do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Prace Konkursowe wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym - stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu - należy przesyłać do Organizatora w następujący sposób:

 

a) za pomocą Aplikacji Konkursowej na Fanpage-u organizatora

b) na adres email: konkurs@polgastro.pl

      4. Prace Konkursowe muszą spełniać następujące kryteria:

 1. Format plików: JPG,
 2. Max. rozmiar zdjęcia to: 2,5 MB.
 3. Organizator ma prawo usunąć lub nie opublikować Zdjęć, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa Organizatora i prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
 4. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się, że ich Zdjęcia nie będą zawierały treści wskazanych w ustępie poprzedzającym

 

§ 6 OCENA PRAC

 1. Przesłane Prace Konkursowe zostaną opublikowane na Fanpage-u oraz stronie www.polgastro.pl.
 2. Prace Konkursowe oceniają wszyscy zainteresowani użytkownicy portalu społecznościowego Facebook oraz Organizator.
 3. Wszystkie nadesłane Zdjęcia będą publikowane w Aplikacji Konkursowej na Fanpage-u Organizatora i podlegać będą ocenom użytkowników Facebooka w postaci kliknięć znacznika „Lubię to!” pod Zdjęciami zamieszczonymi na Fanpage-u.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania i usuwania Zdjęć nierealizujących Tematu Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu.
 5. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone Prace zdradzające wady formalne (słaba jakość Zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.) lub których autorstwo wydaje się Organizatorowi wątpliwe.
 6. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
 7. Organizator nie odpowiada za komentarze (np. użytkowników Facebooka) pod Zdjęciami nadesłanymi przez Uczestników Konkursu.
 8. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany w Formularzu Konkursowym. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
 9. Uczestnik Konkursu ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w dowolnej chwili wysyłając email na adres: konkurs@polgastro.pl z prośbą o usunięcie jego Zdjęcia z galerii zdjęć na Fanpage-u. Email taki jest równoznaczny rezygnacji Uczestnika z prawa do otrzymania nagrody.

 

§ 6 NAGRODY

 1. Organizatorzy uhonorują nagrodami zdobywców I, II, III i IV miejsca Konkursu.
 2. Nagrodą za I miejsce w Konkursie jest voucher wystawiony przez Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o., upoważniający do skorzystania przez 2 (dwie) osoby z 2 (dwóch) noclegów w pokoju standard w „Bukovina Hotel Terma Spa” w Bukowinie Tatrzańskiej, w uzgodnionym z wystawcą vouchera terminie, nie później jednak niż do dnia 15 grudnia 2015 r. W usługę wliczone jest śniadanie oraz nielimitowany wstęp na baseny termalne oraz do świata saun, na warunkach określonych przez wystawcę vouchera.
 3. Nagrodą za II miejsce w Konkursie jest - nóż kuty szefa kuchni (DICK 8174721 RED SPIRIT) .
 4. Nagrodą za III miejsce w Konkursie jest - nóż kuty do obierania warzyw (DICK 8144709 PREMIER PLUS).
 5. Nagrodą za IV miejsce w Konkursie jest - etui tekstylne na zestaw noży i narzędzi kuchennych (DICK 8107701).
 6. Zdobywcą pierwszej nagrody (I miejsce) będzie Uczestnik, którego Zdjęcie w terminie do dnia 15 września 2015 r. do godz. 23:59 (włącznie), uzyska największą liczbę „polubień” na Fanpage-u.
 7. Zdobywców II, III i IV miejsca wskaże – po ocenie prac dokonanej według własnego uznania - Organizator, na zasadach wskazanych w § 5 ust. 4-6 Regulaminu.
 8. Nagrodzone Zdjęcia zostaną opublikowane na Fanpage-u oraz stronie www.polgastro.pl
 9. Organizator nabywa własność i majątkowe prawa autorskie do wszystkich przesłanych Prac Konkursowych, w tym nagrodzonych Zdjęć.
 10. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu przez Organizatora za pośrednictwem Funpage.
 11. Odbiór nagrody przez Uczestnika uzależniony jest od wcześniejszego dokonania opłaty na rzecz Organizatora w wysokości 1 zł brutto na podstawie faktury wystawionej na rzecz Uczestnika przez Organizatora.

 

§ 7 REKLAMACJE

 1. Reklamacje Uczestników Konkursu są przyjmowane wyłącznie na adres korespondencyjny e-mail: konkurs@polgastro.pl.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 30 września 2015 r.
 3. Reklamacje będą rozpatrywanie wciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji wysyłana będzie na adres e-mailowy Uczestnika wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.

 

§ 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku przeprowadzenia Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe są przechowywane przez Organizatora.
 3. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane za jego zgodą przez Organizatora w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz celów marketingowych Organizatora.
 4. Uczestnik ma prawo do zmiany podanych danych oraz ich usunięcia.
 5. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane przez innym podmiotom poza Organizatorem.
 6. Podanie danych jest dobrowolne.
 7. Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie oraz prawa do otrzymania nagrody.
 8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora drogą elektroniczną materiałów promocyjnych Organizatora (Newsletter itp.). Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

 

 1. akceptuje niniejszy Regulamin;
 2. posiada pełne prawa autorskie do nadesłanej Pracy Konkursowej, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej i przysługują wyłącznie Uczestnikowi; Uczestnik posiada w szczególności prawo do publikowania Zdjęć i ich rozpowszechniania oraz udzielenia Organizatorowi licencji opisanej poniżej,
 3. przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatora Konkursu i zobowiązuje się względem Organizatora do zwolnienia go z takich roszczeń, niezależnie od tego czy okażą się uzasadnione;
 4. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu i działań marketingowych Organizatora zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.);
 5. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących Organizatora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 6. upoważnia Organizatora do dokonywania edycji przesłanych na Konkurs Zdjęć oraz dokonywania w nich zmian oraz wykorzystywania ich fragmentów w innych utworach należących do Organizatora i wykorzystywania ich przez Organizatora na wymienionych poniżej polach eksploatacji;
 7. udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych Zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:

 

 1. - utrwalania;
 2. - zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską;
 3. - wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą;
 4. - wprowadzenia do pamięci komputera;
 5. - publikacji w tytułach Organizatora;
 6. - publikacji na stronie internetowej Organizatora www.polgastro.pl oraz na Fanpage-u

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany dokonywane będą poprzez zmianę treści Regulaminu na stronie www.polgastro.pl oraz Fanpage-u. Zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania i dotyczą wyłącznie Uczestników, którzy zgłosili swój udział w Konkursie po dniu dokonania zmian.

 

§ 10 ZAŁĄCZNIKI

Jedynym załącznikiem do Regulaminu jest Formularz Zgłoszeniowy, który stanowi integralną cześć treści Regulaminu.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Niniejszym zgłaszam swój udział w Konkursie fotograficznym „GOTUJĘ Z POLGASTRO” organizowanym przez INTER ARMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudawie przy ul. Krakowskiej 60, kod pocztowy: 32 – 064 Rudawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000427604, REGON: 356689112, NIP: 6762235733

 

DANE UCZESTNIKA:

NIP

Regon

Pełna nazwa firmy

Adres siedziby firmy:

Adres e-mail:

Numer zamówienia:

Osoba upoważniona do reprezentacji Uczestnika:

Liczba i opis Zdjęć (ze wskazaniem: Imienia i Nazwiska autora poszczególnych Zdjęć oraz podmiotu praw autorskich majątkowych do każdego Zdjęcia)

 

Oświadczam, że ww. podane dane są prawdziwe, zapoznałem się z Regulaminem konkursu fotograficznego „GOTUJĘ Z POLGASTRO” zamieszczonym na stronie www.polgastro.pl i w pełni go akceptuje, jestem upoważniony do reprezentacji wskazanego powyżej podmiotu i zgłoszenia załączonych Zdjęć do Konkursu na warunkach określonych w ww. Regulaminie.

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY WYSYŁAJĄCEJ FORMULARZ:

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? zarejestruj się
Infolinia 12 283 02 63
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl